Splošni pogoji poslovanja1. Osebna izkaznica družbe e-Zavarovanja d.o.o.

Firma: e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.;
Skrajšana firma: e-Zavarovanja d.o.o.;
Naslov: Kolodvorska cesta 8, 1230 Domžale;
Elektronska pošta:
info@e-zavarovanja.com;
Spletna stran: www.e-zavarovanja.com;
Matična številka :2273101000;
Davčna številka: SI49285149;
Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0004 3180 418 (Banka Koper).

2. Varstvo osebnih podatkov

Družba e-Zavarovanja d.o.o. pridobiva, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke za namene, zaradi katerih je pridobila osebno privolitev posameznika (izvajanja osnovne dejavnosti družbe, izvajanje promocijskih ter drugih akcij družbe e-Zavarovanja d.o.o. oziroma njenih poslovnih partnerjev) ter jih bo varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Posameznik, ki družbi e-Zavarovanja d.o.o. posreduje svoje osebne podatke, s tem daje osebno privolitev iz prejšnjega odstavka in potrjuje te Splošne pogoje.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov in da bi zagotovili njihovo ustrezno uporabo, obdelavo in shranjevanje, bo družba e-Zavarovanja d.o.o. uporabljala ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo varstvo.
Za odjavo sodelovanja v promocijskih akcijah pošljite elektronsko pošto na info@e-zavarovanja.com.

Družba e-Zavarovanja d.o.o. svojim strankam nudi tudi sklepanje zavarovanj prek elektronskega podpisa. V ta namen koristi storitve produkta “SignRequest”. Družba SignRequest B.V.katera upravlja z izdelkom SignRequest je pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov v smislu 28. Člena Uredbe EU 2016/679 s katerim ima družba e-Zavarovanja sklenjen pisni dogovor o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Družba SignRequest B.V. tako izvaja obdelavo osebnih podatkov le v imenu upravljalca z namenom sklepanja zavarovanj in drugih, jasno določenih namenov za katere je upravljalec osebnih podatkov (e-Zavarovanja d.o.o.) pridobil ustrezno soglasje in zagotavlja ustrezna tehnična ukrepe za varstvo teh podatkov. Več informacij o pogodbenem obdelovalcu je dostopnih na https://e-zavarovanja.signrequest.com/en/terms-of-use

3. Izvajanje osnovne dejavnosti družbe

Osnovna dejavnost družbe e-Zavarovanja d.o.o. je zavarovalniško zastopanje (šifra 66.220).
Družba e-Zavarovanja d.o.o. ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (238. člen Zakona o zavarovalništvu) ki ga je pridobila z dnem 22.02.2007 pod številko 40110-245/07-4 in je vključena v Register zavarovalno zastopniških družb, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo storitve zastopanja zavarovalnic. Register je objavljen na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor. Zakonodaja s področja zavarovalništva se nahaja na spletni strani.
Družba e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje, d.o.o v okviru sklenjenih pogodb o zastopanju zastopa zavarovalnice:

  • ZAVAROVALNICA SAVA d.d. Cankarjeva 3, 2000 Maribor
  • VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica d.d., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
  • TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
  • GENERALI ZAVAROVALNICA, d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
  • GRAWE ZAVAROVALNICA , D.D., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor

Seznanjamo vas, da zavarovalniško zastopniška agencija e-Zavarovanja d.o.o. nima posrednega ali neposrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu v nobeni od naštetih zavarovalnic.
Seznanjamo vas, da nobena zgoraj našteta zavarovalnica oz. od nje odvisna družba nima posrednega ali neposrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalniško zastopniške agencije e-Zavarovanja d.o.o.
Nasvete za sklenitev zavarovalne pogodbe podajamo po najboljših močeh in znanju glede na potrebe in želje zavarovalca, ki so nam znane. Nasveti ne vključujejo analize iz 4. odstavka 545. člena ZZavar-1
Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in zavarovalci, zavarovanci ter drugimi upravičenci iz zavarovan (strankami) tero internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev iz 579.a člena v zvezi z 644 členom ZZavar-1.
Morebitne pritožbe lahko zavarovalec izvensodno uveljavlja v internem pritožbenem postopku pred zavarovalnico, podrobneje urejenim z notranjim aktom posamezne zavarovalnice. Pritožbe, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice. Pritožba se vloži pri tisti zavarovalnici oz. organizacijski enoti zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev in se obravnava v internem pritožbenem postopku.

Izvensodno reševanje sporov pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.:
Pritožbe, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice. Pritožba se vloži pri tisti zavarovalnici oz. organizacijski enoti zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev in se obravnava v internem pritožbenem postopku.
Za izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudniki zavarovalniških storitev je pristojno Slovensko zavarovalno združenje (mediacijski center), e- naslov: irps@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381.
Izvensodno reševanje sporov pri Vzajemni:
Kot stranka lahko svoje pravice iz zavarovalnega razmerja izvensodno uveljavljate:
v dvostopenjskem pritožbenem postopku pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z. Pritožba, ki se lahko nanaša na zavarovalno pogodbo ali storitev, ki je bila opravljena, se lahko vloži pisno na naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, ustno na zapisnik ali po elektronski pošti info@vzajemna.si. Podrobneje interni pritožbeni postopek ureja Pravilnik o reševanju pritožb zavarovalnih primerov, ki je na vpogled v vseh poslovalnicah Vzajemne, d.v.z., in na spletni strani www.vzajemna.si.
Če se z odločitvijo pritožbene komisije ne boste strinjali ali če zavarovalnica o pritožbi ne bo odločila v 30 dneh po prejemu, lahko postopek za izvensodno reševanje spora nadaljujete pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1001 Ljubljana, telefon: 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletna stran: www.zav-zdruzenje.si.
Splošni pogoji posamezne zavarovalnice, ki so navedeni na posamezni zavarovalni polici (pogodbi), so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe, posameznik, ki sklene posamezno zavarovalno pogodbo izrecno izjavlja, da je bil predhodno v celoti seznanjen s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne zavarovalne pogodbe ter da sprejema splošne pogoje, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe. Splošni pogoji, ki so sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe so na voljo tudi na sedežu družbe e-Zavarovanja d.o.o..
Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s sklepanjem zavarovalnih pogodb pokličite na 051-412-003 ali pošljite elektronsko pošto na info@e-zavarovanja.com .
Družba e-Zavarovanja d.o.o. jamči, da storitve zavarovalnega zastopanja izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost danih podatkov.

4. Postopek naročila v primeru podpisa pisne ponudbe

Stranka naročilo odda preko spletnega obrazca na spletni strani www.e-zavarovanja.com. Pred zaključkom izvedbe naročila se mora stranka strinjati s temi splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika ter s splošnimi pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika oziroma na ponudbi/pristopnici, ki je stranki poslana v podpis.
Ko ponudnik (e-Zavarovanja d.o.o.) prejme naročilo, stranki najkasneje naslednji delovni dan od prejetja naročila po pošti pošlje ponudbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na željeni naslov stranki v podpis. V kolikor stranka v treh delovnih dneh od oddaje naročila na strani ponudnika, ne prejme ponudbe na željeni naslov, je dolžnost stranke, da o tem obvesti ponudnika. Stranka mora ponudnika o neprejemu ponudbe obvestiti v petih delovnih dneh od oddaje naročila na spletni strani. Za nedostavljeno pošto ponudnik ne odgovarja. Obvestilo o neprejeti ponudbi stranka pošlje na naslov info@e-zavarovanja.com .
Po prejemu ponudbe mora stranka podpisano ponudbo pravočasno vrniti ponudniku (do datuma začetka zavarovanja, ki je napisan na pristopnici).

Skladno s Splošnimi pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, (najdete jih tudi tukaj ), se v primeru podpisa police oziroma ponudbe, ki jo prejmete na dom, šteje, da je pogodba sklenjena.  Ponudba je za zavarovalca zavezujoča takoj in jo lahko odpove po 1 letu s tri-mesečnim odpovednim rokom. Zavarovanje je sklenjeno na podlagi podpisane ponudbe in ne na daljavo.

5. Datum začetka zavarovanja in kritje

Stranka izbere datum začetka zavarovanja v postopku naročila pod točko ” datum začetka zavarovanja”. Najhitrejši možen začetek zavarovanja je naslednji dan od oddaje naročila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V tem primeru mora stranka še isti dan (najkasneje pa v dveh delovnih dneh od oddaje naročila), ko prejme pristopnico na željeni naslov, podpisano pristopnico tudi vrniti ponudniku.V kolikor stranka pristopnice ne vrne v dveh delovnih dneh od oddaje naročila, se pričetek zavarovanja prestavi na dan, ko stranka vrne podpisano pristopnico ponudniku.
Ponudnik prejem ponudbe stranki potrdi z potrditvenim tekstovnim sporočilom (stranka mora na pristopnico napisati mobilno številko na katero želi biti obveščena), ki šteje kot dokaz, da je stranka vrnila pristopnico.
Pri začetku zavarovanja in kritju je pomembno, da stranka upošteva splošne pogoje zavarovanja, saj v kolikor dopolnilno zavarovanje sklepa več kot mesec dni od kar je stranka postala zavezanec za doplačila, stranka po splošnih pogojih zavarovanja in obstoječi zakonodaji pade v trimesečno čakalno dobo. Čakalno dobo določi zavarovalnica!
Sklepanje za nazaj ni možno, kar onemogoča tudi sam obrazec za naročilo pristopnice.

6. Postopek sklenitve v primeru podpisa na daljavo

Stranka sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje preko spletnega obrazca na spletni strani www.e-zavarovanja.com. Pred zaključkom sklenitve zavarovanja se mora stranka strinjati s temi splošnimi pogoji poslovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika ter s splošnimi pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, objavljenimi na spletni strani ponudnika.
Ko stranka podpiše ponudbo, ki jo ob zaključku pripravi spletni obrazec, bo zavarovanje sklenjeno takoj, ko ponudnik (e-Zavarovanja) posreduje ponudbo izbrani zavarovalnici (načeloma naslednji delovni dan po podpisu ponudbe) z datumom začetka kot je naveden na ponudbi, pri čemer, datum začetka zavarovanja ne sme biti starejši od datuma sklenitve.

V kolikor so podatki navedeni v spletnem obrazcu napačni ali pomanjkljivi, vas bo ponudnik (e-Zavarovanja) kontaktiral preko vaših kontaktnih podatkov, ki ste jih navedli v spletnem obrazcu in pozval da podatke ustrezno dopolnite oziroma popravite. V primeru, da nepopolnih ali napačnih podatkov, kljub našim pozivom ne popravite oziroma sporočite zavarovanje ne bo sklenjeno.

7. Pravno obvestilo

Spletna stran www.e-zavarovanja.com je v lasti družbe-Zavarovanja d.o.o., ime, ideja, znamka in koncept spletne strani so zaščiteni.
Vsebine in slikovno gradivo na teh spletnih straneh in vseh povezanih podstraneh so last družbe e-Zavarovanja d.o.o. in jih je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa je potrebno navesti vir iz katerega se objavlja (www.e-zavarovanja.com) in obvestilo o imetništvu avtorskih pravic družbe e-Zavarovanja d.o.o. nad posamezno uporabljeno vsebino/slikovnim gradivom.
Družba e-Zavarovanja d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

8. Darila ob sklenitvi zavarovanja

Darila ob sklenitvi zavarovanja so od 1.6.2022 dalje vezana na Splošne pogoje in članstvo v klubu Moja E-Zavarovanja

Ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pred 31.5.2022 preko družbe e-Zavarovanja d.o.o., lahko zavarovanec pridobi darila in ugodnosti. Ločimo darila oz ugodnosti, ki jih zavarovancu ob sklenitvi podari zavarovalnica, pri kateri je sklenil zavarovanje in darila, ki jih podari družba e-Zavarovanja.
Ugodnosti, ki jih podari zavarovalnica, zavarovanec prejme neposredno od zavarovalnice.
Ugodnosti (USB,nahrbtnik,darilna kartica Mercator), ki jih sklenitelj zavarovanja prejme kot darilo s strani e-Zavarovanja d.o.o., se prevzamejo v poslovalnicah partnerskega podjetja e-Študentski Servis. Ugodnosti lahko prevzamete po plačilu prvih treh premij pri izbrani zavarovalnici.
V kolikor v poslovalnicah partnerskega podjetja e-Študentski Servis poide zaloga USB ključkov, bonov ali nahrbtnikov, nas kontaktirajte na elektronski naslov info@e-zavarovanja.com in poslali vam jih bomo na domači naslov.
Do praktičnih daril so upravičeni zavarovanci, ki so sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje preko družbe e-Zavarovanja d.o.o. v času, ko je bila objavljena ugodnost prejema praktičnega darila ob sklenitvi novega zavarovanja.

Ugodnosti, lahko prevzamete v roku 1. leta od plačila 3 premije zavarovanja.

9. Veljavnost Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.e-zavarovanja.com, Splošni pogoji so na voljo tudi na sedežu družbe. Morebitne spremembe oziroma dopolnitve Splošnih pogojev bodo objavljene na enak način.
Splošni pogoji veljajo od dne 01.05.2009.Splošni pogoji kluba zvestobe Moja e-Zavarovanja1. Splošno

Splošni pogoji kluba zvestobe in ugodnosti „MojaE-zavarovanja“ (v nadaljevanju: klub E-Zavarovanja) določajo pravice in obveznosti posameznikov, ki se odločijo za članstvo v klubu E-zavarovanja (v nadaljevanju: člani kluba) in ustanovitelja omenjenega kluba „E-zavarovanja“, podjetja e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Kolodvorska cesta 8, 1230 Domžale, matična številka: 2273101000, davčna številka: SI 49285149.

2. Prijava v klub in pogoji članstva

V klub „E-zavarovanja“ lahko pristopi vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in je obenem Stranka podjetja E-Zavarovanja d.o.o..

Stranka podjetja E-zavarovanja d.o.o., je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je od 1.6.2022 dalje s posredovanjem ali zastopanjem družbe oziroma zaposlenih v družbi E-zavarovanja d.o.o. sklenila katerokoli zavarovanje in je v primeru obročnega/mesečnega plačila zavarovalne premije glede na sklenjeno zavarovanje tudi poravnala prve tri mesečne premije ali pa je v primeru enkratne letne zavarovalne premije poravnala slednjo v celoti.

Za stranko podjetja, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v klubu „Moja E-zavarovanja“ se bo štela tudi vsaka potencialna stranka, ki preko družbe E-zavarovanja na sedež/e-naslov družbe ali zaposlenim družbe pošlje namero o sklenitvi zavarovanja na način, da družbi E-zavarovanja d.o.o. posreduje dve (2) različni veljavni zavarovalni polici, za katere lahko družba E-zavarovanja d.o.o. pripravi konkurenčno ponudbo (npr. kopijo veljavnega avtomobilskega zavarovanja in zavarovanja nepremičnine).

Za članstvo v klubu „MojaE-zavarovanja“je potrebno pravilno izpolniti papirno prijavnico, ki je dostopna na sedežu družbe E-zavarovanja d.o.o. oziroma jo lahko osebe pridobijo pri zavarovalnih zastopnikih in drugih pooblaščenih osebah družbe E-zavarovanja d.o.o., ali spletni obrazec, ki je na voljo na sledečem spletnem naslovu: https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/vclanitev-v-brezplacni-klub-e-zavarovanja/. Za članstvo v klubu „Moja E-zavarovanja“ je možno zaprositi tudi preko e-pošte na naslov info@e-zavarovanja.com.

3. Ugodnosti članov kluba MOJA E-zavarovanja

3.1. Člani kluba so upravičeni do posebnih ponudb in ugodnosti. Članstvo vsaki Stranki prinaša USB ključ (velikost 64 GB) in nahrbtnik e-Zavarovanja;
3.2. V klub Moja E-Zavarovanja se lahko vsaka oseba včlani samo enkrat (1x) in je tudi samo 1x upravičena do ugodnosti;
3.3. Ustanovitelj omogoča članom kluba, da brezplačno prejemajo SMS/MMS-obvestila, pošto in elektronsko pošto, pri čemer bo obvestila pošiljal na način, ki ga član označi v pristopni izjavi. Po telefonu bo ustanovitelj pošiljal obvestila le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev. Prejemanje SMS/MMS obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje SMS in MMS sporočil.

4. Prenehanje članstva in obveščanje

E-zavarovanja d.o.o. lahko člana kluba izključi iz kluba, če mu ta ne posreduje pravilnih podatkov in v primeru poskusa zlorabe ugodnosti kluba. V tem primeru bo stranko pisno obvestil o svoji odločitvi s priporočenim pismom. Vsak član kluba Moja E-Zavarovanja lahko kadarkoli izstopi iz kluba tako, da svojo odločitev pisno sporoči na naslov E-Zavarovanja d.o.o, Kolodvorska cesta 8, 1230 Domžale, ali na elektronski naslov info@e-zavarovanja.com. Preklic članstva pomeni preklic vseh oblik obveščanja. Morebitne neizkoriščene ugodnosti se v trenutku preklica članstva izničijo.

5. Ukinitev kluba Moja E-Zavarovanja in sprememba Splošnih pogojev

E-Zavarovanja d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kluba Moja E-Zavarovanja in/ali spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. O ukinitvi kluba ali spremembi Splošnih pogojev je dolžan seznaniti člane kluba preko e-pošte. V primeru, da član ni dostavil e-naslova ali je e-naslov nepravilen/neveljaven, se šteje, da je o spremembi Splošnih pogojev obveščen po preteku 8 dni od objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnem mestu https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/vclanitev-v-brezplacni-klub-e-zavarovanja/. Če se član kluba s spremembo ne strinja, ima pravico do izstopa iz kluba.

6. Ukinitev kluba Moja E-Zavarovanja in sprememba Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji so v elektronski obliki so dostopni na spletni strani https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/vclanitev-v-brezplacni-klub-e-zavarovanja.  Morebitne spore med članom kluba in podjetjem E-zavarovanja d.o.o., Ljubljana se rešuje sporazumno. Če na takšen način stranke ne bi uspele, bo spore reševalo pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

Vizitkae-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje d.o.o.

Kolodvorska cesta 8
1230 Domžale

matična št.: 2273101000
davčna št.: SI49285149
Podjetje je davčni zavezanec.

Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0004 3180 418 (Banka Koper)

Skleni

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Skleni

avtomobilsko zavarovanje

Skleni

zavarovanje svojega doma